Waarom organische meststoffen onderdeel zouden moeten zijn van bemestingsplan

Waarom organische meststoffen onderdeel zouden moeten zijn van het bemestingsplan

In de Nederlandse akkerbouw worden allerlei soorten mest toegepast op de bodem. Van vaste mest tot drijfmest, organische en minerale meststoffen, bodemverbeteraars en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De keuze is reuze, maar ieder teler heeft wel zijn beperking door de wetgeving en wat er jaarlijks mag worden uitgereden over het land. Het maken van een bemestingsplan is een handige tool om zo efficiënt mogelijk uit te denken welke nutriënten wanneer worden toegepast binnen de kaders van de wetgeving en dat in combinatie met het juiste kostenplaatje.

 Organische meststoffen worden door de meeste mensen nog altijd in het rijtje geplaatst van mest. Dit is zonde, aangezien het meer voordelen biedt ten opzichte van mest. In een meerjarige proef op een akker in Flevoland kunnen we zien dat het juist, als onderdeel van het bemestingsplan, een waardevolle toevoeging mede door de hoge toevoer van organische stof.

3. toediening fertisol op het land

Perceel in Flevoland

Meerjarige proef FERTISOL 4-3-3 in Zuidelijk Flevoland

In het middengebied van Zuidelijk Flevoland op de zware klei ligt een meerjarige proef met de jaarlijkse voorjaarstoepassing van Komeco FERTISOL. De proef heeft als doel om het verloop van de bodemvruchtbaarheid, -structuur en effectieve organische stof te volgen. Het meten gebeurt middels bodemmonsters die om de paar jaar worden genomen.

Het betreffende akkerbouwbedrijf is tevens 1 van de 16 deelnemers aan het landelijk bedrijvennetwerk bodemmetingen van de WUR in het kader van het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer.

Ieder jaar organische meststof toedienen aan de bodem

Op een blok van 4 hectare wordt ieder voorjaar, ongeacht het gewas, een gift van ca. 1800 kg/ha FERTISOL 4-3-3 toegediend. Het doel van deze proef is om substantieel organische stof (o.s.) toe te voegen aan het bovenste deel van de bouwvoor, op de plek waar het jonge gewas groeit. FERTISOL bevat 88% droge stof, waarvan 62% organische stof. De C/N verhouding van FERTISOL is 9. Bij een gift van 1800 kg/ha wordt (1800 x 88% x 62% =) 980 kg effectieve organische stof per hectare toegediend. Fertisol is een roulatiemeststof die ieder jaar wordt toegepast op hetzelfde perceel en het product is daarmee onderdeel geworden van het bemestingsplan.

Organische meststoffen voor de lange termijn

Op de lange termijn zorgt het gebruik van organische meststoffen voor een stabieler organisch stofgehalte in de bodem wat leidt tot:

  • betere bewerkbaarheid van de grond;
  • verbetering van het vochtvasthoudend vermogen van de bodem;
  • luchtigere structuur
  • hogere vruchtbaarheid

Organische stof aanvoeren in de bodem van Flevoland

De grootste aanvoer van organische stof wordt op veel bedrijven in deze regio gerealiseerd door gewasresten (van bijv. gehakseld stro), de verbouw van groenbemesters en de aanvoer van dunne en vaste (stro)mest of compost. Deze aanvoer wordt deels door het ploegen (of spitten) in het najaar naar een grotere diepte verplaatst (of vermengd) en komt dan ten goede aan de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid en het organische stofgehalte in de bodem. Juist de aanvoer van een droge organische meststof met goede verstrooibaarheid in het voorjaar is wenselijk beaamt Dhr. Van Dongen van het proefperceel in Zeewolde.

Juist de aanvoer van een droge organische meststof met een goede verstrooibaarheid in het voorjaar is wenselijk.

Het uitrijden van een organische meststof met lichte mechanisatie

Net als andere organische meststoffen kan FERTISOL worden uitgereden met lichte mechanisatie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld drijfmest, wat de bodem in het voorjaar onnodig belast door de grote hoeveelheid water die de mestsoort bevat. Ondanks het gebruik van sleepslangsystemen waarbij er geen voertuigen met grote tankinhoud en zware aslast op het land komen is de toediening van dunne mesten in het voorjaar een kwetsbare zaak. Vaak wordt de ondergrond (onder de wielsporen) verdicht, omdat het tijdstip van uitrijden in het voorjaar niet gebeurt onder de juiste (lees droge) omstandigheden van de diepere bodemlagen.

Hoe gaat het verspreiden van FERTISOL in zijn werk bij de meerjarige proef?

Bij de proef in zuidelijk Flevoland wordt voor het verspreiden van de FERTISOL mestkorrels gebruik gemaakt van een Vicon pendelstrooier met kalkset op een werkbreedte van 6 meter. Deze lichte machine is bijzonder geschikt om de 1800 kg/ha uit te rijden met een geringe belasting van de bodem. Omdat het uitrijden gebeurt in diverse gewassen (na het poten of zaaien) vergt dit een aanpassing van de spoorbreedte en wieluitvoering van de trekker. Het betreft hier een gedragen strooier, zodat de wieluitrusting van de strooier zelf niet aan de orde is. De wendbaarheid op de kopakker is ook groter bij een gedragen machine. Door toepassing van de kalkset (o.a. kleed) is het mogelijk te rijden met hogere windsnelheden. Er wordt gereden in aansluitende werkgangen van 6 m breed zonder overlapping van naastliggende werkgangen. Een andere optie voor het uitrijden van organische meststoffen in korrelvorm is middels een centrifugaal strooier, mits de werkbreedte beperkt blijft en met inachtneming van de windrichting en –snelheid.

“Organische meststoffen zijn een waardevolle toevoeging op het bemestingsplan.“

Geloof in de waarde van organische mest voor goed bodembeheer

Er wordt niet jaarlijks gemeten of er opbrengstverhoging is bij de gewassen, maar het gebruik van FERTISOL organische meststoffen is van belang voor de vitaliteit, gezondheid van de bodem. Het draagt bij aan een luchtige structuur van de bodem, die water beter kan opnemen. Het is een natuurlijk product, makkelijk te verspreiden en bijna geurloos. Voor een gezonde bodem die je wilt doorgeven aan toekomstige generaties, die daarop ook gezonde gewassen willen telen, zorg je voor bodembeheer en het gezond houden van de bodem.

Meer weten over onze organische meststoffen? Neem contact op met sales@komeco.nl voor meer informatie.